• Váš košík je prázdny

Ochrana osobných údajov

Tu sú naše pravidlá ochrany osobných údajov.

1.  TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ Prevádzkovateľ - správca Vašich osobných údajov je spoločnosť ANTUTAGE s.r.o, so sídlom Podzámocká 62/1, 972 01 Bojnice, Slovenská Republika, IČO: 51697491, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 36569/R (ďalej len "správca"). Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: poštová adresa pre doručovanie Podzámocká 62/1, 97201 Bojnice, Slovenská Republika, adresa elektronickej pošty anturage@anturage.sk  ,telefón +421 918504625 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 
2.  ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. 
3.  ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov v obchodnom styku, obchodných oznámení a činenia    iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 4.  Dopytujúci v prípade, že je fyzickou osobou zadáva v dopyte svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo    telefónu a e-mailovú adresu.  
 5.   Dopytujúci v prípade, že je právnickou osobou zadáva v dopyte svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, číslo telefónu a e-   mailovú adresu. 
 6.   Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania dopytu. 
 7.  Spracovaním dopytu sa rozumie jeho prijatie, následná komunikácia s dopytujúcim ohľadom predmetu dopytu, doprava predmetu dopytu k dopytujúcemu a prípadné reklamačné riešenie. 
 8.  Predávajúci vyhlasuje, že bude s osobnými údajmi dopytujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
 9.  Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené 
 10.  Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy WebSupport s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WebSupport) 
 11.  Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, pretože vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť a vážime si Vašu dôveru. 
12.  Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by vznikla hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní        o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov. 
 13.  Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.